Group VTA2

     1 2 3 4 ScoreGDiff. SummaryPoints Rank.
1/41.Latvia V* 4:2 4:3 K 3:5 11:10+1 2 - 0 - 1 41.
1/42.Sweden V2:4 * 6:2 5:2 K 13:8+5 2 - 0 - 1 42.
1/43.Norway V3:4 K 2:6 * 5:4 10:14-4 1 - 0 - 2 23.
1/44.Estonia V5:3 2:5 K 4:5 * 11:13-2 1 - 0 - 2 24.

1
Sweden V-Latvia V2 : 4
Estonia V-Norway V4 : 5
 
2
Norway V-Sweden V2 : 6
Latvia V-Estonia V3 : 5generated by Trefik SW