Round: 1  

Vitaliy Sapozhnikov
3-0-0 (15:4)
Mykhaylo Shalomayev
1-2-0 (9:8)
Vitaliy Ignatenko
1-1-0 (5:4)
Oleg Bondarenko
1-0-0 (6:1)
Round 1
Vitaliy Sapozhnikov  5 : 4  Andrei Kniaziuk
Mykhaylo Shalomayev  3 : 2  Aliaksandr Dalgou
Vitaliy Ignatenko  4 : 3  Eduard Kuratnik
 3:0
 
Round 2
Vitaliy Ignatenko  1 : 1  Aliaksandr Dalgou
Vitaliy Sapozhnikov  5 : 0  Eduard Kuratnik
Mykhaylo Shalomayev  3 : 3  Andrei Kniaziuk
 4:0
 
Round 3
Mykhaylo Shalomayev  3 : 3  Siarhei Vazhnik
Oleg Bondarenko  6 : 1  Andrei Kniaziuk
Vitaliy Sapozhnikov  5 : 0  Aliaksandr Dalgou
 6:0
Andrei Kniaziuk
0-1-2 (8:14)
Aliaksandr Dalgou
0-1-2 (3:9)
Eduard Kuratnik
0-0-2 (3:9)
Siarhei Vazhnik
0-1-0 (3:3)


generated by Trefik SW